Actualitat / Campanyes ONG / Mitjans

Periodisme enfocat vs Periodisme desenfocat

 [CAT]

foto-Premios.OKOK

Guanyadors de la I Edició dels Premis

 

Article de l’equip dels Premis Enfocats/Desenfocats
@PremioEnfoque

El dret a la informació i a la comunicació és un dret humà. Sense ell, no hi ha democràcia possible. Així està recollit en múltiples cartes internacionals i en les constitucions de països democràtics. En el cas espanyol, l’article 20 de la Constitució ho reconeix i protegeix en les seves vàries expressions. Tanmateix, l’aplicació diària d’aquest dret transita per fronteres difuses on no sempre està plenament garantit.

La informació com a bé públic requereix protecció jurídica específica, però també necessita d’una responsabilitat professional i d’una constant vigilància ciutadana.

Aquest dret té una particularitat important i és que en gran mesura, la ciutadania delega el seu exercici als mitjans de comunicació i periodistes que, com a intermediaris, han de garantir la seva qualitat. En els darrers anys, la fiscalització ciutadana sobre el paper dels mitjans en aquest sentit, s’ha vist enfortida exponencialment. Això s’ha produït en gran mesura perquè les xarxes socials ens ofereixen enormes oportunitats per a comunicar amb altres enfocaments, apel·lar directament a mitjans i periodistes, contrastar dades i qüestionar les narratives imperants.

 

Vigilància ciutadana sobre els mitjans
Precisament per a enfortir aquesta permanent observació ciutadana, van néixer fa un any els Premis Enfocats/Desenfocats de Periodisme a Espanya. Uns guardons promoguts per la Coordinadora d’ONG per a el Desenvolupament-Espanya juntament amb tres grups d’investigació d’universitats públiques:‘Comunicació i Ciudadania Digital’ de la Universitat de Cadis; ‘Desenvolupament Social i Pau’ de la Universitat Jaume I de Castelló; i ‘Comunicació i canvi social’ de la Universitat Carlos III de Madrid; i la Federació de Sindicats de Periodistes.

La participació de totes aquestes entitats no és casual. Com a organitzadors de la societat civil, entenem que projectes d’aquest tipus responen al seu compromís amb els drets humans i amb la defensa de béns comuns com els de la informació i la cultura.

Per això, el nostre objectiu és aprofundir en el dret a la comunicació que garanteixi no només la possibilitat d’accés a una informació veraç i equilibrada sinó també la participació activa als mitjans i en la producció de continguts.

Els Premis reconeixen mitjans, periodistes i seccions/programes que realitzen una cobertura “enfocada” i “desenfocada” en relació amb els Drets Humans, el respecte a la dignitat humana i els ideals de justícia social, equitat de gènere i respecte pel medi ambient. Comptar amb ambdues categories no s’ha d’entendre com una proposta punitiva, sinó tot el contrari: es tracta de promoure cridar l’atenció sobre certes pràctiques que han de revisar-se per a millorar l’exercici del periodisme i, per tant, el dret a la informació.

La major particularitat d’aquest guardons, de caràcter simbòlic, resideix en què no es recolzen en un suport a l’ús, sinó que promouen una participació àmplia de la ciutadania, sense la què els premis no tindrien sentit. En un primer moment, es sol·licita a especialistes de l’àmbit periodístic, acadèmic i social que aportin suggerències per a cada una de les tres categories: periodista, mitjà i espai/programa. A partir d’aquestes suggerències s’elabora un llistat amb candidatures que se sotmeten a la votació de la ciutadania, que es qui finalment decideix qui mereix els guardons. En la primera edició, més de 6.000 persones van atorgar els guardons.

“Resultats de la I Edició”
La I Edició dels Premis va fer una radiografia de l’activitat periodística i de qui, a judici de la ciutadania, contribueixen a la transformació de la realitat. Jordi Évole, Ignacio Escolar y Pablo Iglesias van ser reconeguts com els periodistes més enfocats. Exemples de treball independent que, segons manifestava el propi Escolar a la gala d’entrega, és més difícil mantenir quan hi ha tants mitjans que són “propietat dels bancs a qui deuen molts diners”. Per a Pablo Iglesias, el valor afegit d’aquests Premis resideix en què “es dóna l’oportunitat a la ciutadania de votar lliurement, a diferència de la majoria de premis del nostre país. És una expressió de la democràcia”.

El Diario, Periodismo Humano i Diagonal van merèixer el reconeixement de mitjans enfocats. Des de Diagonal, Pablo Elorduy va defensar que una època de retallades socials com l’actual “el periodisme ha de ser una eina que ajudi a la transformació social”. I a la categoria de programes, van repetir El Diario, amb una secció Desalambre, Jordi Évole, amb el seu programa Salvados, i Pablo Iglesias amb La Tuerka.

Així, els que van rebre aquesta estirada d’orelles van ser els periodistes Francisco Marhuenda, Federico Jiménez Losantos i Herman Tertsch. Tampoc va agradar massa a la ciutadania el treball realitzat per La Razón, Intereconomía i ABC a la categoria de mitjans i de El Gato al Agua, Informativos de TVE i Callejeros a programes. Tanmateix, cap d’ells va tenir l’oportunitat de manifestar la seva opinió ja que malgrat estar convidats a la gala d’entrega dels guardons, no vam obtenir respostes favorables.

Invisibilitat de les dones periodistes
Aquesta primera edició va ajudar també a confirmar la invisibilitat de les dones en l’àmbit del periodisme: cap va ser reconeguda amb un guardó ni “Enfocat”, ni “Desenfocat”. L’absència de dones entre les persones premiades no és casualitat. El sistema en què vivim és profundament patriarcal, com patriarcal és el món periodístic; facultats i redaccions plagades de dones el treball de les quals queda invisibilitzat enfront el què realitzen els homes. En coherència amb la proposta de fons que suposa aquesta iniciativa, la segona edició garantirà la presència de dones entre les persones guardonades.

Aquest Premis no són un oasi enmig del desert. Som una contribució més recolzada en l’esperit d’iniciatives recents com Manifest Periodisme i Drets Humans i el Manifest de la Federació Internacional de Periodistes, així com en una llarga tradició històrica d’experiències i processos de periodisme i comunicació per a la justícia i el canvi social. No voldríem quedar-nos en una mera entrega de premis; aquesta iniciativa pretén anar més enllà i contribuir a la construcció d’una comunitat de periodistes amb “enfocament” que fomenti el diàleg i el debat sobre la importància del dret a la comunicació i a la informació.

Els motors ja estan en marxa per a la II Edició. Invitem a participar en la votació final que estarà online en breu en la nostra web: El resultat final es coneixerà a finals del proper mes d’octubre.

Tant de bo que amb aquesta iniciativa contribuïm al pensament crític ciutadà per reclamat que els béns públic i els drets humans siguin garantits; per demanar respostes a les complexes preguntes que exigeix una realitat com la què vivim. Esperem estar a l’alçada de la ciutadania perquè, tal i com deia Kapuściński “els nostres lectors, oient, teleespectadors són persones molt justes que reconeixen de seguida la qualitat del nostre treball”.

__________________________________________________________

[CAST]

Periodismo enfocado vs. periodismo desenfocado

 

foto-Premios.OKOK

Ganadores de la I Edición de los Premios

Artículo del equipo de los Premis Enfocados/Desenfocados
@PremioEnfoque

El derecho a la información y a la comunicación es un derecho humano. Sin él, no hay democracia posible. Así está recogido en múltiples cartas internacionales y en las constituciones de países democráticos. En el caso español, el artículo 20 de la Constitución lo reconoce y protege en sus varias expresiones. Sin embargo, la aplicación diaria de este derecho transita por fronteras difusas en las que no siempre está plenamente garantizado.

La información como bien público requiere protección jurídica específica, pero también necesita de una responsabilidad profesional y de una constante vigilancia ciudadana.

Este derecho tiene una particularidad importante y es que en gran medida, la ciudadanía delega su ejercicio en medios de comunicación y periodistas que, como intermediarios, han de garantizar su calidad. En los últimos años, la fiscalización ciudadana sobre el papel de los medios en este sentido se ha visto fortalecida exponencialmente. Esto se ha producido en gran medida porque las redes sociales nos ofrecen enormes oportunidades para comunicar con otros enfoques, apelar directamente a medios y periodistas, contrastar datos y cuestionar las narrativas imperantes.

 

Vigilancia ciudadana sobre los medios
Precisamente para fortalecer esa permanente observación ciudadana, nacieron hace un año los Premios Enfocados/Desenfocados de Periodismo en España. Unos galardones promovidos por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España junto a tres grupos de investigación de universidades públicas: ‘Comunicación y Ciudadanía Digital’ de la Universidad de Cádiz; ‘Desarrollo Social y Paz’ de la Universitat Jaume I de Castellón; y ‘Comunicación y cambio social’ de la Universidad Carlos III de Madrid; y la Federación de Sindicatos de Periodistas.

La participación de todas estas entidades no es casual. Como organizadores de la sociedad civil, entendemos que proyectos de este tipo responden a su compromiso con los derechos humanos y con la defensa de bienes comunes como los de la información y la cultura. Por eso, nuestro objetivo es profundizar en derecho a la comunicación que garantice no solo la posibilidad de acceso a una información veraz y equilibrada sino también la participación activa en los medios y en la producción de contenidos.

Los Premios reconocen medios, periodistas y secciones/programas que realizan una cobertura “enfocada” y “desenfocada” en relación con los Derechos Humanos, el respeto a la dignidad humana y los ideales de justicia social, equidad de género y respeto por el medio ambiente. Contar con ambas categorías no debe ser entendido como una propuesta punitiva, sino todo lo contrario: se trata de promover llamar la atención sobre ciertas prácticas que han de revisarse para mejorar el ejercicio del periodismo y, por tanto, el derecho a la información.

La mayor particularidad de estos galardones, de carácter simbólico, reside en que no se apoyan en un jurado al uso, sino que promueven una participación amplia de la ciudadanía, sin la cual los galardones carecerían de sentido. En un primer momento, se solicita a especialistas del ámbito periodístico, académico y social que aporten sugerencias para cada una de las tres categorías: periodista, medio y espacio/programa. A partir de esas sugerencias, se elabora un listado con candidaturas que se somete a la votación de la ciudadanía, que es quien finalmente decide quién merece los galardones. En la primera edición, más de 6.000 personas otorgaron los galardones.

“Resultados de la I Edición”
La I Edición de los Premios hizo una radiografía de la actividad periodística y de quiénes, a juicio de la ciudadanía, contribuyen a la transformación de la realidad. Jordi Évole, Ignacio Escolar y Pablo Iglesias fueron reconocidos como los periodistas más enfocados. Ejemplos de trabajo independiente que, según manifestaba el propio Escolar en la gala de entrega, es más difícil mantener cuando hay tantos medios que son “propiedad de bancos a los que deben mucho dinero”. Para Pablo Iglesias, el valor añadido de estos Premios reside en que “se da la oportunidad a la ciudadanía de votar libremente, a diferencia de la mayoría de premios de nuestro país. Es una expresión de la democracia”.

El Diario, Periodismo Humano y Diagonal merecieron el reconocimiento de medios enfocados. Desde Diagonal, Pablo Elorduy defendió que en una época de recortes sociales como la actual “el periodismo debe ser una herramienta que ayude a la transformación social”. Y en la categoría de programas, repitieron El Diario, con su sección Desalambre, Jordi Évole, con su programa Salvados, y Pablo Iglesias con La Tuerka.

Así, quienes recibieron este tirón de orejas fueron los periodistas Francisco Marhuenda, Federico Jiménez Losantos y Herman Tertsch. Tampoco gustó demasiado a la ciudadanía el trabajo realizado por La Razón, Intereconomía y ABC en la categoría de medios y de El Gato al Agua, Informativos de TVE y Callejeros en programas. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de manifestar su opinión ya que pese a ser invitados a la gala de entrega de los galardones, no obtuvimos respuestas favorables.

Invisibilidad de las mujeres periodistas
Esta primera edición ayudó también a confirmar la invisibilidad de las mujeres en el ámbito del periodismo: ninguna fue reconocida con un galardón ni “Enfocado” ni “Desenfocado”. La ausencia de mujeres entre las personas premiadas no es casualidad. El sistema en el que vivimos es profundamente patriarcal, como patriarcal es el mundo periodístico; facultades y redacciones plagadas de mujeres cuyo trabajo queda invisibilizado frente al que realizan los hombres. En coherencia con la propuesta de fondo que supone esta iniciativa, la segunda edición garantizará la presencia de mujeres entre las personas galardonadas.

Estos Premios no son un oasis en medio del desierto. Somos una contribución más apoyada en el espíritu de iniciativas recientes como Manifiesto Periodismo y Derechos Humanos y el Manifiesto de la Federación Internacional de Periodistas, así como en una larga tradición histórica de experiencias y procesos de periodismo y comunicación para la justicia y el cambio social. No quisiéramos quedarnos en una mera entrega de premios; esta iniciativa pretende ir más allá y contribuir a la construcción de una comunidad de periodistas con “enfoque” que fomente el diálogo y el debate sobre la importancia del derecho a la comunicación y a la información.

Los motores ya están en marcha para la II Edición. Invitamos a participar en la votación final que estará online en breve en nuestra web:  El resultado final se conocerá a finales del próximo mes de octubre.

Ojalá que con esta iniciativa contribuyamos al pensamiento crítico ciudadano para reclamar que los bienes públicos y los derechos humanos sean garantizados; para demandar respuestas a las complejas preguntas que exige una realidad como la que vivimos. Esperamos estar a la altura de la ciudadanía porque, tal como decía Kapuściński “nuestros lectores, oyentes, telespectadores son personas muy justas que reconocen enseguida la calidad de nuestro trabajo”.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s